De veilige school en klachtenprocedure

De veilige school
In het kader van “De Veilige School” zijn er drie pijlers waaraan elke school binnen mijnplein werkt:
1. Zorg voor een goede omgang met elkaar o.a. door het vergroten van de sociale competentie van leerlingen.
2. Zorg voor het voorkomen en oplossen van calamiteiten, waarbij uiteraard ook ”pesten” veel aandacht krijgt.
3. Zorg voor veilige voorzieningen binnen en buiten de school en voor veilig gebruik daarvan.
Ten aanzien van deze drie punten is een beleidsdocument mijnplein “De veilige school” opgesteld. Hierin is opgenomen:
Protocol Veilig op school
1. Uitgangspunten voor een veilige school
2. Stappenplan voor de school
3. Te sanctioneren gedragingen
4. Procedure schorsing en verwijdering van leerlingen
5. Gedragscodes en gedragsregels
6. Procedure overplaatsing van leerlingen
7. Recht van ouders op inzage leerling-dossiers
8. Protocol rouwbegeleiding
9. Protocol schoolzwemmen

Protocol Veilig thuis
1. Omschrijving van gewenst en ongewenst opvoedgedrag, kindermishandeling en seksueel misbruik
2. Kindermishandeling
3. Wat wil de school bereiken?
4. Stappenplan
5. Advies- en meldpunt kindermishandeling (AMK)

Bovenschools is bovendien het volgende afgesproken:
• Klachtenregeling
• Risico Inventarisatie en Evaluatie
• Inspectie speeltoestellen
• Protocol ziekteverzuim
De stukken liggen op school ter inzage.

In het kader van de veilige school is in samenwerking met De Mare, EPOS, De Landstede, Carmel College Salland en De Capellenborg een digitaal veiligheidshandboek opgesteld. Hierin zijn alle protocollen en procedures terug te vinden.

Binnen de school functioneert Leonie Koek als Arbo-coördinator (preventiemedewerker). Anita Rouhof, Hubertien Kappert, Sandra Offerman, Ans Kemper, Martin Hondeveld en ?? zijn in het bezit van het certificaat voor Bedrijfshulpverlening.
De Arbo-coördinator en de BHV-ers hebben een ontruimingsplan opgesteld. Jaarlijks wordt er geoefend, met als doel de kinderen, leerkrachten en ouders vertrouwd te maken hoe te handelen in geval van een noodsituatie.

Klachtenprocedure
Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden of worden wel eens fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. U bent altijd welkom om dergelijke punten te bespreken of om een klacht in te dienen. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling. Een model van deze regeling ligt op school ter inzage.
Klachten kunnen betrekking hebben op vermeende tekorten in de kwaliteit van het onderwijs, maar kunnen ook omstandigheden betreffen die bij de klager anderszins onvrede hebben opgeroepen of als onbillijk, onjuist of onzorgvuldig worden ervaren. Met andere woorden: situaties waarbij sprake is van ernstige tekortkomingen. Iedere school dient in het kader van deze regeling te beschikken over een contactpersoon.
Bij ons op school zijn dat er twee: 
- een teamlid, juf Leonie Koek
- een ouder, Lous Kortstee 06-52214811 .
De contactpersonen zullen u, indien nodig, verwijzen naar de door het bestuur aangewezen vertrouwenspersonen.

mijnplein kent drie bovenschoolse vertrouwenspersonen. Dat zijn:
• dhr. W.G. Jansen uit Heino
• mw. drs. G.H.M. van Loon uit Raalte
• dhr. H. Borkent uit Raalte
Als u in contact wilt komen met een van deze vertrouwenspersonen dan kunt u een mail sturen naar hun rechtstreekse mailadres: vertrouwenspersonen@mijnplein.nl.
Dit mailadres is rechtstreeks aan hen gelinkt. Wilt u in uw mailbericht laten weten hoe men u kan bereiken? Een inhoudelijke toelichting op uw verzoek is niet nodig. Na ontvangst zal een van de vertrouwenspersonen vervolgens contact met u opnemen.

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs
Voor de afhandeling van klachten en geschillen in het bijzonder onderwijs kunnen mensen voortaan terecht bij 1 loket: de stichting GCBO. Uitgebreide informatie staat op www.gcbo.nl
Het contactadres van de stichting is: Stichting GCBO, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
070 – 3861697 / info@gcbo.nl
Inspectie van het onderwijs
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800 – 8051 (gratis)

Gerardus Majellaschool
Van Dongenstraat 22
8107 AG Broekland
Tel: 0570-531886
Email: gerardusmajella@mijnplein.nl

SchoolWiki is een product van schoolwapps.nl